nalagam
prosim počakajte

Razpis – P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

6. aprila, 2021

Odprto do: 15.10.2021

Več informacij o razpisu, najdete na spletni strani SPS oz. tukaj.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij, s subvencijo obrestne mere, bo okrepilo okoli 650 projektov.

Gre za, med podjetji, dobro uveljavljen produkt P1 plus, s katerim lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, s pomočjo garancije SPSa, lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit, pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero.

Razpis z oznako P1 plus 2021 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je SPS, danes 02.04.2021, objavil v Uradnem listu RS št. 51/2021 ter na svoji spletni strani. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo okrepilo okoli 650 projektov.
Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.
Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.
Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

Z izdajo garancije se:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja),
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let.
  • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.
Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2022!

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 2021.

Z izdajo garancij SPSa je podjetjem omogočeno:
– konkurenčno uveljavljanje na trgu,- izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,- izboljšanje financiranja obratnih sredstev,- povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest- spodbujanje zasebnih vlaganj ter- krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.
Recent posts